TR EN
info@cidem.av.tr 0312 502 75 00

Genel tanımı itibarı ile sözleşme, en az iki tarafın, herhangi bir konuda anlaşmaya varma iradelerini, karşılıklı ve birbirlerine uygun olarak ortaya koymaları ile kurulan ve taraflar arasında bir hukuki ilişki doğuran işlemdir. Her ne kadar, bir sözleşmenin varlığı açısından, yazılı bir metnin mevcudiyeti, kural olarak, zorunlu değil ise de; bazı durumlarda kanun yazılı bir metnin varlığını, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi bakımından geçerlilik şartı olarak kabul etmiştir.[1]

Sözleşme Hukukunun ön önemli ilkesi “Sözleşme Özgürlüğü” ilkesidir. Bu anlamda, taraflar, özgür iradeleri ile oluşturdukları sözleşme ile aralarındaki hukuki ilişkinin çerçevesini ve bu ilişkiye uygulanacak kuralları kendileri belirlemektedirler. Başka bir ifade ile sözleşmenin, tarafların aralarındaki ilişkin kurallarını bizzat kendilerinin yarattıkları kanun hükümlerine benzetilmesi mümkün görünmektedir.

Ne var ki; diğer tüm özgürlükler gibi, sözleşme özgürlüğü de sınırsız değildir. Tarafların sözleşmeye koydukları kuralların kanunun emredici hükümlerine, kişilik haklarına, genel ahlak kurallarına aykırı olmaması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu koşulları sağlamayan veya konusunu oluşturan borcun yerine getirilmesinin imkânsız olduğu sözleşmeler geçerli olmayacağından, uygulanabilirlik vasfını taşımayacaktır.

Hukuk düzeninde, kural olarak, sözleşme özgürlüğünün tanınmış olması ve bu vesileyle tarafların bir anlamda aralarındaki hukuki ilişkinin kanun koyucusu haline getirilmeleri büyük önem ifade etmektedir. Bununla birlikte, bu durum sözleşme hazırlanması ve imzalanması işlemlerinin önemini arttırmakta ve ayrı bir uzmanlığı gerekli kılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; bir sözleşmenin tarafları, karşılıklı edimlerin yerine getirildiği veya getirilmediği anda değil, sözleşmenin kurulduğu anda kazanmaya veya kaybetmeye başlarlar. Dolayısıyla, kişilerin ya da kurumların, hukuki durumlarını, hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkileme imkânı bulunan sözleşmelerin hazırlanmasında, sözleşmenin konusuna göre teknik uzmanlar dışında,  bir avukat yardımından istifade etmeleri menfaatlerine olacaktır.

 

 

 

 

 

[1] Umut Yeniocak, Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2017, s. 27.